SCHEMATY PODATKOWE MDR


Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń dla żadnej grupy podatników czy płatników, a obowiązkiem raportowania objęte są również JST.

Schemat raportowany jest przez promotora (podmiot, który doradza pewne rozwiązania), korzystającego (podmiot, który uzyskuje korzyść ze schematu podatkowego - np. JST) oraz wspomagającego (podmiot mający wiedzę o uzgodnieniu ze względu na swoją pomocniczą rolę - np. notariusz lub księgowy). Zaznaczyć należy iż JST może występować w każdej z powyższych ról.

Z ustawy Ordynacja podatkowa wynikają dwa obowiązki: raportowania schematów podatkowych, oraz obowiązek posiadania Procedury MDR. Niezależnie od posiadanej Procedury MDR w każdym jednak przypadku zarówno JST jak i jej jednostki organizacyjne są zobowiązane do wywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, które realizują jako tzw. promotor, korzystający lub wspomagający.

JST i jej jednostki powinny więc posiadać procedurę, która zapewni właściwy obieg dokumentów i informacji pozwalający na prawidłowe i terminowe wywiązanie się z ww. obowiązków.

Zaznaczyć nalezy, iż pomimo wielu sprzeciwów ustawodawca nie potraktował ,,ulg