Weź szkolenie


Szkolenie zamknięte to przede wszystkim efektywny proces nauczania i niskie koszty. Zorganizuj szkolenie zamknięte i dzięki temu:

 • Oszczędź czas Pracowników związany z dojazdem – szkolenie organizujemy na terenie JST
 • Skorzystaj z indywidualnego podejścia – nasi wykładowcy zawsze wyjaśniają kwestie problemowe danej jednostki
 • Zyskaj bezpośredni kontakt i osobiste konsultacje z wykładowcą – nasz ekspert zawsze przeznacza czas na dodatkowe pytania uczestników

 

Lista szkoleń


Najnowsze

 • NOWE ROZPORZĄDZENIE MRiF (Dz. U. 2017 poz. 1911) W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI ORAZ PLANÓW KONT DLA BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO…[harmonogram]
 • Zamknięcie ksiąg za 2017 rok oraz zmiany w zasadach rachunkowości i prowadzenia ksiąg jednostek budżetowych [harmonogram]
 • Nowelizacja KPA w 2017 roku. Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego. [harmonogram]
 • Ewidencja księgowa rozliczeń podatku VAT po centralizacji. [harmonogram]
 • Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych. [harmonogram]
 • Dostęp do informacji publicznej. [harmonogram]

Finanse publiczne

 • Wprowadzenie do finansów publicznych. Obszary zagrożeń, rola i znaczenie RIO.
 • Projekt i wykonanie budżetu oraz wieloletnia prognoza finansowa.
 • Podstawy działania rady z uwzględnieniem praw i obowiązków radnego.
 • Zasady udzielania absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu.
 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki.
 • Fundusz sołecki – wymogi uchwał oraz obszary naruszeń prawa stwierdzane przez RIO.

Dyscyplina finansów publicznych

 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Odpowiedzialność Kierownika i Skarbnika za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Dotacje dla NGO a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dotacje z budżetów JST

 • Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań z wykonanych zadań. Kontrola merytoryczna i finansowa dotacji.
 • Zasady i tryb udzielania, przyznawania, wykorzystania oraz rozliczenia dotacji z budżetów JST.
 • Prawidłowy schemat realizacji zadania publicznego. Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 • Zakres i nieprawidłowości wynikające z finansowego wsparcia kultury fizycznej i sportu przez JST.
 • Finansowanie opieki nad zabytkami, podmioty uprawnione, zakres dotowanych zadań.
 • Obliczanie wysokości, przekazywanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania. Dotacje oświatowe po nowelizacjach.
 • Wymogi organu stanowiącego JST a finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.
 • Przeznaczenie, elementy umowy i zasady rozliczania dotacji udzielanych OSP.

Podatek VAT

 • Ewidencja księgowa rozliczeń podatku VAT po centralizacji.
 • VAT w JST i ich jednostkach organizacyjnych w 2018 r. Zasady odliczania oraz korekta roczna podatku naliczonego – warsztaty praktyczne.
 • Specjalista podatku VAT – praktyczne warsztaty dla jednostek oświatowych i pomocy społecznej.
 • VAT w jednostkach kultury.
 • VAT od nieruchomości.
 • VAT od samorządowych projektów unijnych.

Rachunkowość

 • Podstawy prowadzenia ksiąg rachunkowych w JST.
 • Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w OSP.
 • Kontrola ksiąg rachunkowych w jednostkach kultury.
 • Kontrola ksiąg rachunkowych w NGO.

Środki unijne

 • Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020 dla jednostek sektora finansów publicznych.
 • Rozliczanie projektów unijnych w JST.

Prawo pracy i świadczenia pracownicze

 • Zatrudnienie w JST – wybór, powołanie, umowy.
 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne. Umowa zlecenie i umowa o dzieło w świetle orzecznictwa sądowego oraz ZUS.
 • Krajowe i zagraniczne podróże służbowe w ujęciu prawnym i podatkowym.
 • Ochrona danych osobowych – szkolenie dedykowane także dla osób pełniących funkcję ABI.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce sektora finansów publicznych.

Michał Ignasiak


T: 731 393 493
M: biuro~~~@egitim~~~.pl